உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Saturday, April 10, 2010

வேட்டைக்காரன் - ஒரு சின்ன தாமரை

you gotta keep moving
if you have much warmer
cos there's plenty on the cause
you have giving your mom ah
if you see me brawling
just by looking in my sneakers
and my credit card
got really good features

ஒரு சின்ன தாமரை

என் கண்ணில் பூத்ததே
அதன் மின்னல் வார்த்தைகள்
என் உள்ளம் தேடி தைக்கின்றதே
இதை உண்மை என்பதா
இல்லை பொய் தான் என்பதா
என் தேகம் முழுவதும்
ஒரு விண்மீன் கூட்டம் மொய்க்கின்றதே

என் ரோம கால்களோ
ஒரு பயணம் போகுதே
உன் ஈரப் புன்னகை சுடுதே
என் காட்டுப் பாதையில்
நீ ஒற்றை பூவடா
உன் வாசம் தாக்கியே மலர்ந்தேன்

ஒரு சின்ன தாமரை

என் கண்ணில் பூத்ததே
அதன் மின்னல் வார்த்தைகள்
என் உள்ளம் தேடி தைக்கின்றதே

you gotta keep moving

if you have much warmer
cos there's plenty on the cause
you have giving your mom ah
if you see me brawling
just by looking in my sneakers
and my credit card
got really good features

yea let's do this

oh

உன் பெயர் கேட்டாலே அடி பாறையில் பூ பூக்கும்

உன் கால் அடி தீண்டிய வார்த்தை எல்லாம்
கவிதைகளாய் மாறும்

உன் தெரு பார்த்தாலே என் கண்கள் அலை மோதும்
உன் வாசல் தேடி போக சொல்லி கெஞ்சுது என் பாதம்

என் வாழ்க்கை வரலாற்றில் எல்லாமே உன் பக்கங்கள்

உன்னாலே என் வீட்டின் சுவர் எல்லாம் ஜன்னல்கள்

ஒரு சின்ன தாமரை

என் கண்ணில் பூத்ததே
அதன் மின்னல் வார்த்தைகள்
என் உள்ளம் தேடி தைக்கின்றதே ஹே

what you gonna say chennai good flyer

பெண்ணை பாக்கும்போது பத்திக்கிச்சு fever hey
விண்ணை தர வந்து அமைஞ்சது flayer
தண்ணி போல் தெரியுது காதல் ஒரு fire

உன் குரல் கேட்டாலே அந்த குயில்களுக்கும் கூசும்
நீ மூச்சினில் சுவாசித்த காற்றுகள் மட்டும்
மோட்ச்சத்தினை சேரும்

அனுமதி கேட்க்காமல் உன் கண்கள் எனை மேயும்
நான் இத்தனை நாளாய் எழுப்பிய கோபுரம்
நொடியில் கோடை சாயும்

உன் கைகள் கோர்க்காமல் பயணங்கள் கிடையாது

உன்னோடு வந்தாலே சாலைகள் முடியாது

ஒரு சின்ன தாமரை

என் கண்ணில் பூத்ததே
அதன் மின்னல் வார்த்தைகள்
என் உள்ளம் தேடி தைக்கின்றதே

இதை உண்மை என்பதா
இல்லை பொய் தான் என்பதா
என் தேகம் முழுவதும்
ஒரு விண்மீன் கூட்டம் மொய்க்கின்றதே
என் ரோம கால்களோ
ஒரு பயணம் போகுதே
உன் ஈரப் புன்னகை சுடுதே
என் காட்டுப் பாதையில்
நீ ஒற்றை பூவடா
உன் வாசம் தாக்கியே மலர்ந்தேன்

ஒரு சின்ன தாமரை

என் கண்ணில் பூத்ததே
அதன் மின்னல் வார்த்தைகள்
என் உள்ளம் தேடி தைக்கின்றதே

you gotta keep moving

if you have much warmer
cos theres plenty on the cause
you have giving your mom ah
if you see me brawling
just by lookin in my sneakers
and my credit card
got really good features

1 comment: