உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Monday, March 29, 2010

சிவாஜி - ஒரு கூடை sunlight..

ஒரு கூடை sunlight..
ஒரு கூடை moonlight..
ஒன்றாக சேர்ந்த colour தானே என் white..
அப்போ தான் பிச்சை கருப்பே,இப்போ தான் செக்க சிவப்பே..
எப்போதும் பச்சை தமிழன்,இப்போ நான் வெள்ளை தமிழன்

அட அட அட அசத்து உன் style
நாத நாத நாத நடப்பது உன் style
கட கட கட சிரிப்பது உன் style
பட பட பட பேசுவது உன் style..

கலக்குது உன் style
இழுக்குது உன் style
ஜெய் க்குது உன் sytle

குழந்தைக்கு உன் style
எழதாசுக்கு உன் style
பெருசுக்கு உன் style

அட அட அட அசத்து உன் style
நாத நாத நாத நடப்பது உன் style
கட கட கட சிரிப்பது உன் style
பட பட பட பேசுவது உன் style..

சூட சூட சூட தொடுவது உன் style
தடா தடா தடா அதிரடி உன் சிட்ிலே
அடிக்கடி முடி கலைவது style
வர வர எல்லமே style

ஒரு கூடை sunlight..
ஒரு கூடை moonlight..
ஒன்றாக சேர்ந்த colour தானே என் white..


ரகளை செய்யுற திரு வீரா
மீறாளா செய் மன்மத மாறா
கவி தேடும் கலக கார
கண்ண தடவும் கந்தழ மாற
கீனென்று கண்ணிய கூற
தின்ணின்று வெள்ளை கார

அடடா நீ கைத்தடி மிட்டாய்
நடந்தாயே மறைகிற கட்டாய்
இருந்தாயே உருவதில் எட்டா
மலர்ந்தாயே கொழு கொழு முத்தா
Ice நதியை நரம்புக்குள் விட்டாய்
சீ என்னும் சொல்லிலாய் சுத்டை
Eiffel tower இதயத்தில் நாட்டா
பட்தசை பாதை

ஓ அ ஓ lets throw the fido
அ ஓ அ ஓ lets throw the fido
ஹேரோ ஹேரோ ஹேராதி ஹேரோ
ஸ்தாரோ ஸ்தாரோ நீ சுபேர்ஸ்தாரோ

No comments:

Post a Comment