உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Friday, June 11, 2010

சந்திரமுகி - கொஞ்ச நேரம்

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா

கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம் எல்லை மீற கூடாதா
இந்த நேரம் இன்ப நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் நீளாதா.....

கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாத
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா
---
கண்ணில் ஓர் அழகு கையில் நூறு அழகு உன்னால் பூமி அழகே

உன்னில் நான் அழகு என்னில் நீ அழகு நம்மால் யாவும் அழகே

ஒ ஒ....கண்ணதாசன் பாடல் வரி போல கொண்ட காதல் வாழும் விழியாக
கம்பன் பாடிபோன தமில் போல எந்தனாளும் தேகம் நலமாக

வழி நீயாக....வயல் நானாக....வெல்லமை நீ
ஹா ஆ ஆ
---
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா
---
கொக்கி போடும் விழி கொத்தி போகும் இதழ் நித்தம் கோலம் இடுமா

மக்கள் யாவரையும் அன்பில் ஆளுகிற, உன்னை போல வருமா

வெளி வேசம் போட தெரியாமல் என்னதாசை கூடதடுமாறும்

ம் ஹும் ...பல கோடி பேரின் அபிமானம் உன்னகாக ஏங்கும் எதிர்காலம்

நீ என்னோடு நான் உன்னோடு...மெய் தானே.... இது
ஹா ஆ
---
கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி பேச கூடாதா
அந்த நேரம் அந்தி நேரம் அன்பு தூரல் போடாதா

கொஞ்சும் நேரம் கொஞ்சும் நேரம் எல்லை மீற கூடாதா
இந்த நேரம் இன்ப நேரம் இன்னும் கொஞ்சம் நீளாதா..

No comments:

Post a Comment