உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Sunday, June 6, 2010

சிகரம் - இதோ இதோ என்

இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ
இவன் உந்தன் சரணமென்றால் அப்போது வேதமாகுமோ
இதோ இதோ என் பல்லவி
---
என் வானமெங்கும் பௌர்ணமி இது என்ன மாயமோ
என் காதலா உன் காதலால் நான் காணும் கோலமோ

என் வாழ்க்கை என்னும் கோப்பையில் இது என்ன பானமோ
பருகாமலே ருசியேருதே இது என்ன ஜாலமோ

பசியென்பதே ருசியல்லவா அது இன்று தீருமோ
---
இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ
இவள் உந்தன் சரணமென்றால் அப்போது வேதமாகுமோ
இதோ இதோ என் பல்லவி
---
அந்த வானம் தீர்ந்து போகலாம் நம் வாழ்க்கை
தீருமா
பருவங்களும் நிறம் மாறலாம் நம் பாசம் மாறுமா

ஒரு பாடல் பாட வந்தவள் உன் பாடலாகிறேன்
விதி மாறலாம் உன் பாடலில் சுதி மாறக் கூடுமா

நீ கீர்த்தனை நான் பிரார்த்தனை பொருந்தாமல்
போகுமா
---
இதோ இதோ என் பல்லவி எப்போது கீதமாகுமோ

இவள் உந்தன் சரணமென்றால் அப்போது வேதமாகுமோ

இதோ இதோ என் பல்லவி

No comments:

Post a Comment