உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Sunday, June 6, 2010

ரோஜா கூட்டம் - உயிர் கொண்ட ரோஜாவே

உயிர் கொண்ட ரோஜாவே,
உயிர் வாங்கும் ரோஜாவே,

உயிர் கொண்ட ரோஜாவே,
உயிர் வாங்கும் ரோஜாவே,
கிள்ளி போகவே வந்தேன்,
பக்கம் வந்த ரோஜாபூ,
பக்தன் என்று சொல்லியதால்,
பூஜை அறையில் வைத்தேன்,
அன்று காதலனா,
இன்று காவலனா,
விதி சொன்ன கதை இதுதானா, நெஞ்சமே?

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்...ரோஜா கூட்டம்...
---
தூரத்தில் இருக்கயில்,
அண்மையில் இருந்தாய்,
அடிவான் நிலவாக,

அண்மையில் வந்ததும்,
தூரத்தில் தொலைந்தாய்,
கரைமேல் அலையாக,

கள்ளம் இல்லாமல் கை தொடும்பொழுது,
உள்ளத்தில் நில நடுக்கம்,

ஒரு சொர்க்கத்துக்குள்,
சிறு நரகமடி,
என் முகமேதான்,
முகம் மூடி பாரடி,
---
ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்
---
கண்களில் இருந்து,
உறக்கத்தை முறித்து,
இரவில் எரித்துவிட்டேன்,

நெஞ்சத்தில் இருந்து,
காதலை உறித்து,
பாதியில் நிறுத்திவிட்டேன்,

ஒரு சில சமயம்,
உயிர் விட நினைத்தேன்,
உனக்கே உயிர் சுமந்தேன்,

அடி சினேகிதியே,
உன் காதலியே,
என் நெஞ்சோடு,
என் காதல் வேகட்டும்,
---
ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்,
ரோஜா ரோஜா கூட்டம்,
அருகில் ரோஜா கூட்டம்,
நடுவில் முள்ளின் தோட்டம்,

ரோஜா கூட்டம்... ரோஜா கூட்டம்...

No comments:

Post a Comment