உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Sunday, June 6, 2010

இதயம் - பொட்டு வைத்த

பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா

பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா
வாழ் நாள் தோறும் தினம்தான் காதோரம்
பாடல் கூறும்

பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா
---
ஆறாத ஆசைகள் தோன்றும் என்னை தூண்டும்
ஆனாலும் வாய் பேச அஞ்சும் இந்த நெஞ்சம்
அவள் பேரை நாளும் அசை போடும் உள்ளம்
அவள் போகும் பாதை நிழல் போல செல்லும்
மௌனம் பாதி மொகம் பாதி
என்னை கொல்லும் என்னாளும்
---
பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா
வாழ் நாள் தோறும் தினம்தான் காதோரம்
பாடல் கூறும்

பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா
---
யாப்போடு சேராதோ பாட்டு தமிழ் பாட்டு
தோப்போடு சேராதோ காற்று பனி காற்று
வினா தாள் போல் இங்கே கனா காணும் காளை
விடை போலே அங்கே நடை போடும் பாவை
ஒன்றாய் கூடும் ஒன்றாய் பாடும்
பொன்னாள் இங்கு என்னாளோ
---
பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா
வாழ் நாள் தோறும் தினம்தான் காதோரம்
பாடல் கூறும்

பொட்டு வைத்த ஒரு வட்ட நிலா - குளிர்
புன்னகையில் என்னை தொட்ட நிலா
என் மனதில் அம்பு விட்ட நிலா - இது
எட்ட நின்று என்னை சுட்ட நிலா

No comments:

Post a Comment