உருவாக்கியவர் - செந்தில் செல்வராஜ்

Mail your Request to tamilpaadalvari@gmail.com

Saturday, June 5, 2010

பார்த்தாலே பரவசம் - அழகே சுகமா?

அழகே சுகமா?
உன் கோபங்கள் சுகமா?...
அழகே சுகமா?
உன் கோபங்கள் சுகமா?

அன்பே சுகமா?
உன் தாபங்கள் சுகமா?...
அன்பே சுகமா?
உன் தாபங்கள் சுகமா?
தலைவா சுகமா?
சுகமா?
உன் தனிமை சுகமா?
சுகமா?
வீடு வாசல் சுகமா?
உன் வீட்டு தோட்டம் சுகமா?
பூக்கள் எல்லாம் சுகமா?
உன் பொய்கள் எல்லாம் சுகமா? -ஆ
அன்பே சுகமா?
உன் தாபங்கள் சுகமா?

அழகே உன்னை பிரிந்தேன்
என் அறிவில் ஒன்றை இழந்தேன்
வெளியே அழுதால் வெட்கம் என்று
விளக்கை அணைத்து அழுதேன்
வெளியே அழுதால் வெட்கம் என்று
விளக்கை அணைத்து அழுதேன்

அன்பே உன்னை வெறுத்தேன்
என் அறிவை நானே எரித்தேன்
உரவின் பெருமை பிரிவில் கண்டு
உயிரில் பாதி குறைந்தேன்
உரவின் பெருமை பிரிவில் கண்டு
உயிரில் பாதி குறைந்தேன்

பழைய மாலையில்
புதிய பூக்கள்தான்
சேராதா?

பழைய தாலியில்
புதிய மூடுச்சுகள்
போடாதா?

வாழ்கை ஒர் வட்டம் போல்
முடிந்த இடத்தில் தொடங்காதா?

வாழ்கை ஒர் வட்டம் போல்
முடிந்த இடத்தில் தொடங்காதா?

அழகே சுகமா?
உன் கோபங்கள் சுகமா?

No comments:

Post a Comment